கண்காட்சி

a1

64 வது வுஹான் கண்காட்சி

a2

63 வது குன்ஷன் கண்காட்சி

a3

62 வது செங்டு கண்காட்சி

a4

60 வது யிவ் கண்காட்சி

a5

59 வது யந்தாய் கண்காட்சி

a6

2010 சுவிஸ் உலக கல்வி சங்க கண்காட்சி

a7

2004 வென்ஜோ கண்காட்சி